REASeuro

Privacy Statement

Privacyverklaring REASeuro

Via de website www.werkenbijREASeuro.nl van REASeuro worden privacygevoelige gegevens verwerkt, ook wel persoonsgegevens. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom met de nodige aandacht en vertrouwelijkheid verwerkt en beveiligd. Bij verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywet (AVG) stelt. Dat betekent onder meer dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welk doel wij persoonsgegevens verwerken; dit doen wij onder meer via deze privacyverklaring,
 • het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die strikt nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden,
 • de eigenaar van de gegevens vooraf vragen om uitdrukkelijke toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist,
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook te eisen van partijen die in opdracht van REASeuro persoonsgegevens verwerken,
 • uw recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website kunt u persoonsgegevens bij ons achterlaten, bijvoorbeeld bij het solliciteren op een vacature. 

Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken, voor zover van toepassing:

 • Naamgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Facturatie-adres
 • Bedrijfsgegevens


Deze gegevens worden gebruikt om uw sollicitatie op de juiste manier te verwerken en om met u te communiceren door middel van het verzenden van e-mail of via telefoon.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens ten behoeve van een sollicitatie is verplicht en noodzakelijk om met REASeuro een overeenkomst te sluiten.

Cookies

REASeuro maakt voor marketingdoeleinden gebruik van Google Analytics. In het kader van de AVG is het delen van informatie echter uitgezet, en hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Hiermee voldoet REASeuro aan de richtlijnen van het Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Bijzondere persoonsgegevens

In principe worden door REASeuro geen bijzondere persoonsgegevens vastgelegd, uitgezonderd bijvoorbeeld persoonlijke beperkingen in het kader van sollicitaties. Het initiatief tot het kenbaar maken van enige beperking ligt te allen tijde bij betreffende leerling en/of kandidaat.

Bewaartermijnen

Uw gegevens voor bijvoorbeeld een sollicitatie worden bewaard tot twee jaar na het aangaan van enige verbintenis zoals een inschrijving tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een andere wettelijke bewaarplicht. 

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

REASeuro geeft persoonsgegevens in beginsel niet door aan organisaties in landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van bijvoorbeeld werkzaamheden. De hoofdregel is dat wij persoonsgegevens alleen mogen doorgeven naar derde landen met een passend beschermingsniveau. Buiten die gevallen is doorgifte slechts toegestaan op basis van een wettelijke uitzondering of met een vergunning van de minister van Justitie en Veiligheid.

Beveiliging persoonsgegevens

REASeuro hecht grote waarde aan de beveiliging van persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van uw persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens worden waar nodig anoniem gemaakt en datadragers versleuteld
 • Hantering van een goed wachtwoordenbeleid
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van REASeuro
 • Verwerking van persoonsgegevens is uitsluitend voorbehouden aan geautoriseerde gebruikers
 • Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen
 • Het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen
 • Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring wijzigt. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U kunt bij REASeuro terecht indien u inzage wenst in de gegevens die REASeuro van u heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Heeft u vragen over het privacybeleid van REASeuro dan kunt u per E-mail contact opnemen met REASeuro via info@REASeuro.com.

REASeuro

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 08 juni 2020.

Kan ik je verder helpen?

Ik beantwoord graag al je vragen over openstaande vacatures!

Mijn contactgegevens: Ad van Riel 013 518 60 76
a.vanriel@reaseuro.com Contact opnemen